ORGANIZACIJSKI KARTON
Naziv organizacije: Nova Generacija
Polje djelovanja: Neprofitno i humanitarno udruženje socijalnih radnika i drugih profesionalaca u oblasti socijalnih djelatnosti.
Broj članova organizacije: 255
Web stranica: www.novageneracija.org
Facebook fun page: @Nova generacija

KONTAKT PODACI
Adresa organizacije: Njegoševa 23, Banja Luka
Kontakt telefon: 051 / 923 – 270
Email: info@novageneracija.org
Kontakt osoba: Jadranko Janković

Misija:
Nova generacija je udruženje profesionalaca koje je svojim aktivnostima usmjereno na promovisanje i zaštitu ljudskih prava, prvenstveno prava djeteta, te na implementaciju programa za zaštitu ugroženih kategorija. Naše aktivnosti su usmjerene na izgradnju društva koje će biti odgovorno prema svim svojim članovima, posebno djeci, kroz informisanje, edukaciju i aktivno uključivanje svih segmenata društva u procese promjene.

Vizija: 
Svako dijete ima pravo na srećno djetinjstvo, porodicu i dom koji mu pružaju roditelji i društvo. Svaka osoba ima pravo na život dostojan Čovjeka!